Background - Top

REGULAMIN

REGULAMIN  HOTELU  A R E N A **

 
1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego (weekendy od godz. 14:00 do godz. 12:00).
2. Warunkiem przyjęcia Gościa do hotelu jest okazanie przez niego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość hotelowy zgłasza w recepcji do godz. 10:00 tego samego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Kierownik recepcji uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. W hotelu należy zachować ciszę od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
6. Gość hotelowy nie jest upoważniony do przekazywania zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
7. Osoby nie zameldowane w hotelu nie mogą w nim przebywać w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
8. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
12. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz od drzwi do pokoju po ich zamknięciu należy pozostawić w recepcji.
13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
14. W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje całkowity zakaz palenia.
15. W przypadku nieuzasadnionego wywołania alarmu przeciwpożarowego przez Gościa hotelowego będzie on zobowiązany pokryć koszty wezwania Straży Pożarnej.
16. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
18. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
- budzenie o wyznaczonej godzinie
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
- przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
19. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług  prosimy o jak najszybsze ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.